Kwadratowe Logo strony Fit&Fizjo Gdańsk. Przedstawia 2 postacie w kolorze zielonym oraz różowym. Postacie trzymają hantle.
Studio

Regulamin

Regulamin Studio treningowego

Regulamin studia treningowego
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze studia treningowego, które oferuje usługi treningów personalnych i grupowych pod nazwą Fit&Fizjo Studio,

F&f Team Artur Cybulski, ul. Gospody 19a 80-340 Gdańsk, NIP: 5842602392 REGON: 361832904

2. Osoby korzystające ze studia treningowego (dalej: klienci) zobowiązane są do
zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień, a także do kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas pobytu w studio.


3. Klienci uczestniczą w treningach na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie
mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub urazów, klienci powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem treningów.


4. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia klienta lub wydalenia go ze studia w przypadku naruszenia regulaminu, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub mienia innych osób.


5. Klienci mogą korzystać ze studia treningowego tylko w godzinach jego otwarcia i w
obecności upoważnionego trenera. Wstęp na teren studia jest możliwy tylko po
wcześniejszym umówieniu terminu i rodzaju treningu oraz po dokonaniu opłaty za usługę.


6. Klienci są zobowiązani do posiadania i używania odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego, zmienionego przed wejściem na salę treningową. Zaleca się również posiadanie ręcznika i butelki z wodą lub innym napojem niealkoholowym.


7. Klienci powinni dbać o czystość i porządek w studio oraz o należyte użytkowanie sprzętu i urządzeń treningowych. W przypadku celowego uszkodzenia lub zniszczenia mienia studia, klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.


8. Na terenie studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, a także wniesienia lub spożywania posiłków.


9. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste klientów pozostawione w
szatni lub na sali treningowej. Klienci powinni zadbać o bezpieczne przechowanie swoich wartościowych przedmiotów.


10. Studio oferuje karnety na zajęcia grupowe, które są imienne i ważne przez miesiąc od daty zakupu. Karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Rezerwacje na zajęcia grupowe dokonywane są przez aplikację Booksy Klient ma prawo do odwołania rezerwacji na zajęcia grupowe co najmniej 3 godziny przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć. W przeciwnym razie zajęcia zostaną odliczone od karnetu.


11. Studio oferuje również pakiety treningów personalnych, które są ważne przez miesiąc od daty zakupu. Pakiety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Rezerwacje na treningi personalne dokonywane są bezpośrednio z wybranym trenerem. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji na trening personalny co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną rozpoczęcia treningu. W przeciwnym razie trening zostanie odliczony od pakietu.


12. Pakiet treningów personalnych może być wydłużony maksymalnie do 2 miesięcy w przypadku okoliczności losowych, takich jak choroba, wyjazd lub sprawy rodzinne. Klient powinien zgłosić taką sytuację trenerowi i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające. Po upływie 2 miesięcy pakiet traci swoją ważność.


13. Klienci są zobowiązani do podawania swojej dyspozycyjności na treningi personalne w piątek wieczorem, maksymalnie do południa w sobotę. Trener ustala harmonogram treningów na następny tydzień i informuje klientów o terminach i rodzajach treningów.

14. Studio informuje, że teren studia jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni i mogą być udostępniane tylko na żądanie uprawnionych organów.


15. Studio informuje również, że może przetwarzać wizerunek klientów w celach
promocyjnych lub marketingowych, np. poprzez publikowanie zdjęć lub filmów z zajęć na stronie internetowej lub mediach społecznościowych studia. Przetwarzanie wizerunku klientów odbywa się na podstawie ich dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wypełnienie ankiety tak/nie przy zakupie karnetu lub pakietu treningowego. Klienci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem przetwarzania ich wizerunku przez studio.
Niepotrzebne skreślić TAK / NIE


16. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia, cennika, oferty usług lub regulaminu. O wszelkich zmianach studio informuje klientów na swojej stronie internetowej, mediach społecznościowych lub bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu.


17. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez studio należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby studia lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oskar@fitfizjoteam.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.


18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby studia.

Informacje Kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Nasz zespół jest gotowy, aby udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia.

Lokalizacja

Gospody 19a 80-340 Gdańsk, Żabianka

Telefon

( +48 ) 690-882-814

Email

kontakt@fitfizjoteam.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 21:00
Sobota - Niedziela 10:00 - 20:00