Cart 0 0,00 
Sklepu

Regulamin

Regulamin Strony/Sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego fitfizjoteam.pl przez F&f Team Artur Cybulski, ul.Śląska 66b, 80-389 Gdańsk, NIP: 5842602392 REGON: 361832904

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej: kontakt@fitfizjoteam.pl
– telefonicznie pod numerem: ( +48 ) 690-882-814
– formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://fitfizjoteam.pl/kontakt

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://fitfizjoteam.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

I. Stosowane definicje.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.fitfizjoteam.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów cyfrowych (vouchery prezentowe), dostępnych w Sklepie.

Sprzedawca – F&f Team Artur Cybulski, ul. Śląska 66b, 80-389 Gdańsk, NIP: 5842602392 REGON: 361832904

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

Produkt – wszystkie treści cyfrowe dostępne w Sklepie, takie jak:

 • Voucher prezentowy – plik w formacie .PDF, zawierający unikalny kod QR, umożliwiający odbiór usługi w studio treningowym.

Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z niezgodnością zakupionego Produktu z umową.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

II. Postanowienia ogólne.

Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Sprzedawca wystawia faktury VAT.

Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dostarczenie vouchera cyfrowego, w tym treści cyfrowych odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.

Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktów cyfrowych, w tym treści cyfrowych, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności w Sklepie:

 • płatność elektroniczna Blik
 • płatnością w systemie przelewy24.pl

Operatorem płatności jest:

PayPro SA

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

NIP: 779-236-98-87

REGON: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

Aby dokonać zakupu Produktu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. https://fitfizjoteam.pl a następnie wybrać voucher cyfrowy, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

W celu dokonania zakupu Produktu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

 • dodanie Produktu do koszyka,
 • wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
 • podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Produktu,
 • wskazanie danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 • wybór formy płatności,
 • zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu,
 • potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam” lub o równoważnej treści.
 • Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 • Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy. 

V. Termin realizacji zamówienia wg kategorii Produktu.

Sprzedawca realizuje złożone zamówienia na Produkty cyfrowe w następujących terminach:

przy płatności online dostęp do zakupionego vouchera cyfrowego w postaci Pliku  jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności przez operatora płatności Przelewy24.pl. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem drogą elektroniczną na podany adres e-mail: kontakt@fitfizjoteam.pl

Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

VII. Wyjątki od odstąpienia od umowy w przypadku Produktu cyfrowego.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:

 • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, 
 • Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości, 
 • Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego, w tym treści cyfrowej, Konsument lub Klient-Konsument, który w okolicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej, pobierze Plik  przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

VIII. Zgodność Produktu z umową.

Produkt cyfrowy, w tym voucher cyfrowy będzie zgodny z umową, jeśli zgodne z umową pozostajae w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji, jeżeli jest to wymagane dla produktu danego rodzaju.

Oceny zgodności z umową należy też dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj treści cyfrowej i tego nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z vouchera cyfrowego tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

W przypadku niezgodności Produktu z umową (zauważenia wad Produktu w terminie do 2 lat od daty dostarczenia lub udostępnienia Produktu) Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, a gdy nie da się Produktu doprowadzić do zgodności z umową lub gdy będzie to połączone z nadmiernymi trudnościami lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.

W przypadku niezgodności usługi z umową Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje żądanie doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. 

Sprzedawca doprowadza voucher cyfrowy do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 

Koszty doprowadzenia vouchera cyfrowego do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

Jeśli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy lub brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową lub brak zgodności z umową jest istotny to Konsument lub Klient-Konsument może zażądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktu, w szczególności treści lub usługi cyfrowej, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.

Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Produktu odbiegają od wymogów zgodności z umową, a następnie Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy Produktu. 

Dla Produktów dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez cały okres dostarczania Produktu.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację z tytułu niezgodności z umową w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
 • nazwę zakupionego Produktu,
 • opis reklamacji,
 • datę ujawnienia się niezgodności Produktu,

potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

W przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na wystąpienie niezgodności z Umową, Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Produkt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Konsument lub Klient-Konsument obowiązany jest zwrócić nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy, jeśli taki trwały nośnik był dostarczany do treści cyfrowej.

Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta a o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Opinie konsumenckie w Sklepie.

Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie i na stronie internetowej opinie o Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.

Wystawienie opinii o Produkcie i/lub Sklepie jest możliwe po zakupie danego Produktu dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.

Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Produktu i/lub Sklepu.

Opinie publikowane na stronie lub w Sklepie mogą być anonimowe lub imienne, jeśli Kupujący wystawiając opinię wyrazi na to zgodę.

Sprzedawca publikuje wybrane opinie na stronie internetowej i w Sklepie, a także w mediach społecznościowych, które prowadzi, w tym formie wyróżnionych relacji.

Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.

Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Produktu i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

Sprzedawca nie weryfikuje opinii, które są umieszczane na fanpage’u, ani w wizytówce Google. Sprzedawca wybiera jednak z opinii tam publikowanych te, które jest w stanie ustalić, że pochodzą od klientów, którzy faktycznie zakupili Produkt lub z niego korzystali (np. jeśli profil osoby jest imienny i Sprzedawca może sprawdzić, czy Kupujący o tym imieniu i nazwisku dokonywał zakupu w Sklepie) , a następnie publikuje je na stronie lub w mediach społecznościowych.

X. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.

Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie: https://fitfizjoteam.pl/polityka-prywatnosci/

XI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

Do korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

 • urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 • Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
 • aktualny system antywirusowy,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF (opcjonalnie .EPUB, .MOBI jako dodatkowe formaty, jeśli dla danego produktu są dostępne,) oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu pliku do edycji: .docx/.xlsx lub .pages/.numbers.

Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XII. Platforma ODR.

Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii Islandii, Liechtensteinie.

Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XIII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.

Informacje Kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Nasz zespół jest gotowy, aby udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia.

Lokalizacja

Śląska 66b, 80-389 Gdańsk

Telefon

( +48 ) 690-882-814

Email

kontakt@fitfizjoteam.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 21:00
Sobota - Niedziela 10:00 - 20:00

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze się rozglądasz.