Regulamin Pakietów

Regulamin korzystania z karnetów na zajęcia grupowe

Studio Fit&Fizjo Team  przy ul. Gospody 19 A, 80-340 Gdańsk

1. Klient wykupujący Karnet na zajęcia grupowe otrzymuje fizycznie wydrukowany Karnet, który jest potwierdzeniem zakupu pakietu wizyt i umożliwia mu wejście na kolejne zajęcia grupowe objęte Karnetem.

2. Karnet jest dokumentem przypisanym wyłącznie do jednego klienta i pozwala na korzystanie z usług jedynie osobie, której dane zostały zamieszczone w rejestrze karnetów.

3. Karnet może być wykorzystany wyłącznie na uczestnictwo w zajęciach grupowych w Fit&Fizjo Studio. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z innego rodzaju usługi, np. treningu personalnego jest zobowiązany wykupić odpowiednią wizytę indywidualną lub pakiet wizyt zgodnie z obowiązującymi w Fit&Fizjo Studio cennikiem wizyt indywidualnych i ofertą pakietów.

4. Oferta karnetów i pakietów wizyt w Fit&Fizjo Studio:

aktualna oferta karnetów i pakietów wizyt wraz z ich cenami znajduje się na www.fitfizjoteam.pl

5. Klient w momencie zakupu Karnetu/Pakietu zobowiązany jest podać imię i nazwisko, oraz aktualny adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku Pakietów wizyt obejmujących treningi personalne, termin poszczególnych wizyt jest ustalany indywidualnie, z uwzględnieniem dyspozycyjności poszczególnych trenerów. Jest ustalany w systemie cotygodniowym, po dostarczeniu przez Klienta informacji na temat jego dyspozycyjności i przekazywany Klientowi niezwłocznie po jego ustaleniu.

7. Zmiana terminu zarezerwowanych wizyt w ramach Karnetów zajęć grupowych możliwa jest wyłącznie w okresie obowiązywania wykupionego Karnetu. Fit&Fizjo Studio zastrzega sobie możliwość odmowy zmiany terminu wizyty w przypadku, gdy mogło to spowodować znaczne trudności organizacyjne w funkcjonowaniu Studio. Zmiana terminu wizyty możliwa jest za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line lub aplikację mobilną partnerów Fit&Fizjo Studio (Booksy.com) lub pod nr tel.: 690 882 814

8. Wizyta, której termin został zmieniony/odwołany na mniej niż 12 h przed planowaną wizytą i/lub która nie odbyła się z powodu nieobecności klienta (non-show), zostaje uznana za zrealizowaną i nie przysługuje zwrot jej kosztów. Jednocześnie w ramach karnetu możliwe jest jednorazowe odwołanie wizyty na mniej niż 12 h z przyczyn losowych niezależnych od klienta, zasad ta nie dotyczy jednak tzw. non-show (niepojawienia się na wizycie, bez wcześniejszej informacji).

9. Fit&Fizjo Team Studio w razie nagłych wypadków zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z klientem oczekującym na wizytę objętą wykupionym pakietem wizyt w celu: – przełożenia terminu wizyty lub – poinformowania pacjenta o nieobecności jego terapeuty i możliwości skorzystania z usług innego specjalisty w ustalonym wcześniej terminie. Zastępujący jest zobowiązany zaznajomić się z historią choroby pacjenta przed wyznaczoną wizytą.

11. Po każdorazowej wizycie Pacjent otrzymuje pieczątkę w Karnecie potwierdzającą jej odbycie. Klient jest zobowiązany posiadać przy sobie aktualny Karnet. który przekaże Trenerowi w celu odznaczenia wejścia na zajęcia.

12. Karnet ważny jest przez 4 tygodnie w przypadku karnetów FIT, 5 tygodni w przypadku karnetów FIZJO, oraz 10 tygodni w przypadku karnetów RELAX licząc od daty pierwszej wizyty. Istnieje możliwości jednorazowego zawieszenia karnetu na okres 2 tygodni, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z trenerem/terapeutą.

13. Ważność karnetu wygasa po wyczerpaniu ilości wizyt, lecz nie później niż w dniu wygaśnięcia ważności Karnetu.

14. Zwrot wartości całego karnetu możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji Klienta z wykupionych w pakiecie wizyt w terminie 7 dni przed datą pierwszej wizyty objętej pakietem (liczy się data wpływu oświadczenia Pacjenta do Fit&Fizjo Team). W przypadku rezygnacji Pacjenta w krótszym terminie pacjentowi przysługuje zwrot wartości niewykorzystanych wizyt, pomniejszony o faktyczne koszty poniesione przez Fit&Fizjo Team w związku z przygotowaniem wykupionych wizyt. Oświadczenie Pacjenta o rezygnacji powinno byd złożone na piśmie lub e-mailowo na adres: kontakt@fitfizjoteam.pl

15. Klient decydujący się na zakup karnetu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

16. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.fitfizjoteam.pl w zakładce Aktualności oraz w Fit&Fizjo Team Studio przy ul. Gospody 19 A, w Gdańsku- Żabiance.

17. Fit&Fizjo Team ma obowiązek okazania regulaminu klientowi na każde jego żądanie.

18. Fit&Fizjo Team zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie Fit&Fizjo Team Studio oraz na stronie internetowej www.fitfizjoteam.pl.

19. Pakiety wizyt wykupione przed wejściem w życie nowego Regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.