Regulamin Pakietów

Regulamin korzystania z karnetów/pakietów wizyt

Studio Fit&Fizjo Team  przy ul. Gospody 19 A, 80-340 Gdańsk

1. Klient wykupujący pakiet wizyt otrzymuje karnet, który jest potwierdzeniem zakupu pakietu wizyt i umożliwia mu wejście na kolejne wizyty objęte pakietem.

2. Karnet jest dokumentem przypisanym wyłącznie do jednego klienta i pozwala na korzystanie z usług jedynie osobie, która zakupiła pakiet wizyt przypisany do karnetu i której dane zostały zamieszczone w rejestrze karnetów.

3. Karnet może być zrealizowany wyłącznie na jeden rodzaj usługi zgodnie z ofertą karnetów wskazaną w pkt. 4 Regulaminu. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z innego rodzaju usługi jest zobowiązany wykupić odpowiednią wizytę indywidualną lub kolejny karnet zgodnie z obowiązującymi w Fit&Fizjo Studio cennikiem wizyt indywidualnych i ofertą karnetów.

4. Oferta pakiet ow wizyt w Fit&Fizjo Studio:

–> Karnety/Pakiety Fizjo:

– Fizjo Minimus

– Fizjo Medius

– Fizjo Maximus

– Fizjo Minimus/Medius/Maximus PLUS: (pakiety poszerzone o usługę kinesiotapingu i/lub

akupunkturę medyczną)

–> Karnety/Pakiety Relax

– Relax 30′

– Relax 45′

– Relax 60′

– Relax 90′

–> Karnety Fit

– Turbo

– Efekt

5. Klient w momencie zakupu Karnetu/Pakietu zobowiązany jest podać aktualny adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

6. W przypadku pakietów Fizjo i Relax terminy wszystkich wizyt są ustalane z Klientem i wpisywane na karnecie z góry (tj. w momencie zakupu pakietu).

7. Zmiana terminu wizyt możliwa jest wyłącznie w okresie obowiązywania wykupionego karnetu. Fit&Fizjo Team zastrzega sobie możliwość odmowy zmiany terminu wizyty w przypadku, gdy mogłoby to spowodować znaczne trudności organizacyjne w funkcjonowaniu Studio. Zmiana terminu wizyty dokonywana jest za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line lub aplikację mobilną Booksy lub pod nr tel.: 501 554 851/ 690 882 814.

8. Wizyta, której termin został zmieniony/odwołany na mniej niż 12 h przed planowaną wizytą i/lub która nie odbyła się z powodu nieobecności klienta (non-show), zostaje uznana za zrealizowaną i nie przysługuje zwrot jej kosztów. Jednocześnie w ramach karnetu możliwe jest jednorazowe odwołanie wizyty na mniej niż 12 h z przyczyn losowych niezależnych od klienta, zasad ta nie dotyczy jednak tzw. non-show (niepojawienia się na wizycie, bez wcześniejszej informacji).

9. Fit&Fizjo Team Studio w razie nagłych wypadków zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z klientem oczekującym na wizytę objętą wykupionym pakietem wizyt w celu: – przełożenia terminu wizyty lub – poinformowania pacjenta o nieobecności jego terapeuty i możliwości skorzystania z usług innego specjalisty w ustalonym wcześniej terminie. Zastępujący jest zobowiązany zaznajomić się z historią choroby pacjenta przed wyznaczoną wizytą.

10. Wykupiony karnet stanowi własność pacjenta i zawiera następujące dane: a. Numer karnetu , b. Ilość wizyt, c Terminy wizyt, d. Potwierdzenia wizyt – wystawiane po zakończeniu każdej kolejnej wizyty, e. Termin, do którego karnet jest ważny.

11. Po każdorazowej wizycie Pacjent otrzymuje pieczątkę w Karnecie potwierdzającą jej odbycie, a także wpis w rejestrze Karnetów.

12. Karnet ważny jest przez 4 tygodnie w przypadku karnetów FIT, 5 tygodni w przypadku karnetów FIZJO, oraz 10 tygodni w przypadku karnetów RELAX licząc od daty pierwszej wizyty. Istnieje możliwości jednorazowego zawieszenia karnetu na okres 2 tygodni, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z trenerem/terapeutą.

13. Ważność karnetu wygasa po wyczerpaniu ilości wizyt, lecz nie później niż w dniu określajacym termin ważności.

14. Zwrot wartości całego karnetu możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji Klienta z wykupionych w pakiecie wizyt w terminie 7 dni przed datą pierwszej wizyty objętej pakietem (liczy się data wpływu oświadczenia Pacjenta do Fit&Fizjo Team). W przypadku rezygnacji Pacjenta w krótszym terminie pacjentowi przysługuje zwrot wartości niewykorzystanych wizyt, pomniejszony o faktyczne koszty poniesione przez Fit&Fizjo Team w związku z przygotowaniem wykupionych wizyt. Oświadczenie Pacjenta o rezygnacji powinno byd złożone na piśmie lub e-mailowo na adres: kontakt@fitfizjoteam.pl

15. Klient decydujący się na zakup karnetu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

16. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.fitfizjoteam.pl w zakładce Aktualności oraz w Fit&Fizjo Team Studio przy ul. Gospody 19 A, w Gdańsku- Żabiance.

17. Fit&Fizjo Team ma obowiązek okazania regulaminu klientowi na każde jego żądanie.

18. Fit&Fizjo Team zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie Fit&Fizjo Team Studio oraz na stronie internetowej www.fitfizjoteam.pl.

19. Pakiety wizyt wykupione przed wejściem w życie nowego Regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.